HÌNH ẢNH SỰ KIỆN MAGIC OPTION ĐƯỢC TỔ CHỨC Ở 3 MIỀN ĐẤT NƯỚC